„Wiem, komu uwierzyłem”

List pasterski na rozpoczęcie Roku Wiary

1. Teksty święte, które dzisiaj rozważamy, ukazują Pana Boga jako tego, który wciąż obdarowuje człowieka. „Siedemdziesięciu starszych”, o którym mówi I Czytanie dzisiejszej Liturgii otrzymało dar, którym było „uniesienie prorockie”. Święty Marek mówi o tajemniczych osobach, które czyniły cuda w imię Chrystusa, chociaż nie należały do grona Apostołów. W obu wypadkach pojawia się niezrozumienie tych Bożych darów: Jozue domaga się, aby Mojżesz zabronił obdarowanym dalszego działania. Podobnie Apostołowie oczekują od Chrystusa reakcji.

Odpowiedź Pana Jezusa wyjaśnia nieporozumienie: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Chrystus, który jest nauczycielem dobrym, a jednocześnie nauczycielem wymagającym ostrzega dziś w Ewangelii przed zgorszeniem. Bardzo mocne są ponadto słowa Chrystusa na temat zgorszenia: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”. Jedną z form zgorszenia jest niesprawiedliwość. O tym mówi Święty Jakub w II Czytaniu. Szczególną formą niesprawiedliwości jest bogacenie się kosztem innych osób. Tym, którzy pragną być rzeczywiście uczniami Chrystusa ukazuje Zbawiciel drogę praktykowania dobra: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

Boże Słowo, które dzisiaj rozważamy, zachęca nas do postawy obdarowywania innych oraz kształtowania w sobie „dobrych oczu”, które widzą Boże dary w drugim człowieku. Oko jest nazywane „światłem ciała”. Nasze oko samo potrzebuje światła, aby prawidłowo funkcjonować. Niezwykle ważnym światłem jest dla nas światło wiary.

2. Temu wielkiemu skarbowi, którym jest wiara, będzie poświęcony, zapowiedziany przez Ojca Świętego Benedykta XVI, Rok Wiary.

„Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11 października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary” – napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w Liście Porta Fidei – Bramy wiary (p.4). Cel Roku Wiary jest niezwykle ważny: „Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary”. (Porta Fidei, p.9)

„Rok ten będzie okazją sprzyjającą temu, by wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest «spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie» ….wiara jest darem, który trzeba na nowo odkryć, pielęgnować i dawać o nim świadectwo», ażeby Pan «sprawił, że każdy z nas doświadczy z radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem»” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary).

3. Wiara jest Bożym darem. Tak nas uczy święty Paweł: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga” (Ef 2, 8). Święty Augustyn dodaje: „Wiara, która czyni nas chrześcijanami, jest Bożym darem” (De praedest. Sanctorum, PL 44,96).

O ten Boży dar będziemy w tym roku częściej modlić się, pamiętając o wskazaniach Matki Teresy:

„Owocem ciszy jest modlitwa

Owocem modlitwy jest wiara

Owocem wiary jest miłość

Owocem miłości jest służba

Owocem służby jest pokój”.

Będziemy prosić o ten dar nie tylko dla siebie, lecz także dla tych, którzy są daleko od Chrystusa.

4. Istnieje ścisły związek wiary i modlitwy. „Modlitwa to wiara stosowana” – mówił Kard. Ratzinger w czasie konferencji prasowej w dniu 9 grudnia 1992 roku.

Szczególnie ważna jest modlitwa liturgiczna. „Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha” ( KKK, 1324).

W Roku Wiary dołożymy troski o to, aby lepiej uczestniczyć we Mszy Świętej. Zatroszczymy się o to, aby nasi bliscy także wyznawali swoją wiarę przez świadomy, pobożny, czynny udział w niedzielnej Mszy Świętej. Jest to szczególnie ważne zadanie dla rodziców, aby w duchu odpowiedzialności za religijne wychowanie pomagali swoim dzieciom w systematycznym uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej.

5. Wiara to także odpowiedź człowieka na Boże objawienie. Bóg Stwórca objawia się człowiekowi przez potęgę i piękno świata. Wierzyć zatem to wyznać tak, jak Izaak Newton:

„To cudowne ułożenie słońca, planet i komet może być tylko dziełem Istoty wszechmocnej i rozumnej. A jeśli każda gwiazda jest ośrodkiem systemu podobnego do naszego, to na pewno wszystko zostało urządzone według podobnego planu i wszystko musi być poddane jednej i tej samej Istocie. Ta Istota nieskończona rządzi wszystkim… Bóg jest Istotą najwyższą, wieczną nieskończoną…”

Wierzyć – to znaczy powtórzyć za Janem Kasprowiczem:

„Ta jedna licha drzewina –

Nie trzeba dębów tysięcy! –

Z szeptem się ku mnie przegina:

Jest Bóg i czegóż ci więcej?!”

6. Pełnią Objawienia jest Jezus Chrystus. Wierzyć – to znaczy przyjąć Osobę Jezusa Chrystusa i Jego naukę. Bardzo ważnym znakiem naszej troski o pogłębienie wiary będzie częsty, osobisty i wspólnotowy kontakt z Pismem Świętym, aby usłyszeć Boże Słowo, które czeka na naszą odpowiedź. Niezwykle ważne jest systematyczne pogłębianie naszej wiedzy religijnej. Zachęcamy do pogłębionej lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego i literatury religijnej.

7. Prawdziwa wiara wyraża się przez miłość. „Wierzyć – kochać. To jedno. Gdy się to zrozumie – dziwne wydają się wszelkie „wątpliwości” wiary. Kto kocha, nie ma wątpliwości” (Anna Kamieńska, Notatnik 1965 – 1972, Poznań 1982, s.139).

Taką wiarę dostrzegamy u Ojca Maksymiliana Kolbe, który oddaje życie za drugiego człowieka; widzimy ją u Matki Teresy, która pochyla się nad biednymi. Taką wiarą żył Błogosławiony Jan Paweł II.

Wiara wyznawana – to wiara widoczna w naszych decyzjach, słowach, czynach i postawach. Wiara wyznawana – to także troska o kontakt drugiego człowieka z Chrystusem. Człowiek, który troszczy się o wiarę innej osoby, sam wzrasta w wierze.

Bardzo ważnym znakiem naszej wiary jest świadectwo życia chrześcijańskiego składane tak, aby inni widzieli w nas prawdziwych chrześcijan.

Zachęcamy do pogłębionego uczestnictwa w Sakramentach Świętych. Wymaga to solidnego przygotowania do tej formy wyznania wiary.

Cennym darem dla Chrystusa będzie uporządkowanie życia przez osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Tak jak Święty Paweł mówimy: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20).

8. Wiara wyznawana kształtuje człowieka, wspólnotę oraz kulturę. Trudno wyobrazić sobie polską kulturę bez Cypriana Norwida, który wyznaje:

„Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie,

Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;

Przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem,

Panie! – ja nie miałem głosu

Do odpowiedzi godnej – i – milczałem” (C. K. Norwid, Modlitwa)

Nie możemy wyobrazić sobie polskiej kultury bez Adama Mickiewicza, który ostrzegał: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.

Nasza kultura, kiedyś bardzo mocno kształtowana przez wiarę, posiada głębokie korzenie chrześcijańskie, o których dzisiaj zapominamy.

9. Przed nami Rok Wiary. W dniu 11 października 2012 roku będziemy łączyć się duchowo z Ojcem Świętym, który w Rzymie dokona uroczystego otwarcia Roku Wiary.

Natomiast diecezjalną inaugurację Roku Wiary będziemy przeżywać w dniu 13 października 2012 r. W tym dniu, w kościele katedralnym, o godzinie 11.00, podczas Mszy Świętej koncelebrowanej, będziemy dziękować za łaskę wiary i prosić o dar głębokiej, żywej i mądrej wiary dla nas wszystkich. Zgodnie z życzeniem Stolicy Apostolskiej dokonana zostanie podczas tej Mszy Świętej intronizacja Katechizmu Kościoła Katolickiego i Dokumentów II Soboru Watykańskiego. Katechizm Kościoła Katolickiego zostanie przekazany przedstawicielom parafii.

Serdecznie zapraszam na tę wspólną modlitwę Czcigodnych Księży, Siostry Zakonne, Młodzież i wszystkich Was, Drodzy Bracia i Siostry. Mam nadzieję, że nie zabraknie członków ruchów i stowarzyszeń katolickich naszej Diecezji.

W Roku Wiary naszą częstą modlitwą będzie wyznanie wiary: „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego …”. W każdą trzecią niedzielę miesiąca, podczas homilii, będziemy rozważali prawdy zawarte w tym wyznaniu wiary. Będziemy je także rozważać podczas nabożeństw październikowych. Nasi duszpasterze będą informować o kolejnych wydarzeniach Roku Wiary.

Najświętsza Maryja Panna jest dla nas wzorem wiary oraz zawierzenia Panu Bogu. To o Matce Bożej mówi Ewangelia: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). Pannę Wierną prosimy o pomoc w kształtowaniu wiary „wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej”.

Na ten trud z serca wszystkim błogosławię

Henryk Tomasik
Biskup Radomski