PRZESŁANIE XXXVIII Pielgrzymki Obrońców Życia
Jasna Góra, 7 kwietnia 2018
My, uczestnicy XXXVIII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy przeżywać ją w duchu
szczególnego dziękczynienia i nadziei. Dziękczynienia za zatrzymanie w naszej Ojczyźnie postępów kultury
śmierci i wprowadzanie polityki społecznej służącej życiu i rodzinie (m.in. Program 500+, ustawa „Za
życiem”). Nadziei na wzmocnienie polskiego prawa chroniącego życie od poczęcia poprzez objęcie tą
ochroną także dzieci prenatalnie chorych. Służyć temu będzie obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję”,
o którego pilne uchwalenie apelujemy.
Agresja i ofensywa skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania
działań na rzecz prawa do życia dla każdego człowieka, od momentu jego poczęcia. Nie może też być
pretekstem do zaniedbań w dziedzinie wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa i prowadzenia
kampanii edukacyjnych.
Dlatego zwracamy się do polityków o odwagę i zdecydowanie w stanowieniu prawa służącemu
życiu. Do dziennikarzy i osób odpowiedzialnych za środki masowego przekazu o publikację materiałów
afirmujących życie, pokazujących prawdę o tragicznych następstwach aborcji i rzetelne ukazywanie
problematyki pro-life. Do lekarzy i pracowników służby zdrowia zwracamy się z apelem o nie uleganie
presji, kierowanie się sumieniem i poszanowanie życia każdego człowieka. Do wszystkich ludzi dobrej woli
apelujemy o nie uleganie zniechęceniu i konsekwentne upominanie się o prawo do życia dla każdego, bez
wyjątków!
Wielkim wyzwaniem stojącym przed obrońcami życia w Polsce jest kompleks spraw związanych
z rozwijającą się dynamicznie technologią in vitro. Chodzi tu o uświadomienie dramatycznych skutków,
jakie procedura ta przynosi zarówno dzieciom w ten sposób poczętym jak ich rodzicom. Chodzi też
o zmiany w podejściu do rodzicielstwa – dziecko coraz częściej traktowane jest nie jako dar i osoba, ale jako
towar i sposób na zaspokojenie własnych potrzeb. Dlatego, w związku z coraz powszechniejszą praktyką
finansowania zabiegów in vitro z budżetu samorządów, apelujemy do rządzących o prawne zablokowanie
możliwości wydatkowania pieniędzy podatników na ten cel.
Niech nadchodzące Święto Zwiastowania i Wcielenia i przypadający w tym terminie Dzień
Świętości Życia będzie czasem szczególnej troski o dar życia i okazją do głoszenia prawdy
o człowieczeństwie wszystkich istot ludzkich od momentu ich poczęcia i zdecydowanego upominania się
o respektowanie przyrodzonego prawa do życia, które obecnie jest naruszane szczególnie w stosunku do
dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych metodą in vitro.
W imieniu Pielgrzymów
dr Paweł Wosicki – Polska Federacji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba – Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Halina i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopcja