CELE

– promocja Polskich kolęd, pastorałek i piosenek Bożonarodzeniowych

– popularyzowanie kolęd i pastorałek z repertuaru polskiej tradycji religijnej

– zwiększanie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności wokalnych

– umuzykalnienie i wyzwalanie radości ze wspólnego śpiewu,

– uaktywnienie w zakresie edukacji muzycznej,

– promocja osób i grup chcących wspólnie śpiewać kolędy

 

UCZESTNICY

Zapraszamy do udziału w Konkursie on-line grupy przedszkolne, grupy dzieci klas zerowych i klasy pierwsze Szkoły Podstawowej, oraz osoby mieszkające poza granicami Polski, czerpiących radość ze śpiewania, do podzielenia się z nami swoimi umiejętnościami wokalnymi. Nadsyłając nam swoją ulubioną kolędę lub pastorałkę należy podać imię i nazwisko oraz wiek.

Nasi Artyści-wokaliści występować będą w kategorii – grupa/osoba jako:

– Przedszkolaki

– Uczniaki ( Szkoła Podstawowa)

– Polonia

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

*Każdy uczestnik prezentuje 1 dowolny utwór (kolęda, pastorałka).

*Prezentacje nagranych utworów audio-video w formacie mp4 (np. telefonem komórkowym) należy wysłać ze strony https://wetransfer.com na adres mail:naszarodzina@parafiazwolen.pl lub dostarczyć do zakrystii kościoła na wybranym nośniku (pendrive, płyta DVD) do dnia 24.12. 2023 r. wraz z informacją o wykonawcy (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, tytuł utworu, telefon kontaktowy)

 

OCENA I NAGRODY

Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora profesjonalne Jury, podczas Konkursu Kolęd, który odbędzie się dnia 30.12.2023 r.. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

– muzykalność i walory głosowe

– dostosowanie do możliwości wokalnych

– ogólny wyraz artystyczny

Prezentacja wszystkich nadesłanych utworów odbędzie się podczas Konkursu Kolęd 30.12.2023r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30.12.2023. r. po przesłuchaniu wszystkich wykonawców w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

 

UWAGI KOŃCOWE

– Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na nagraniu audio-video (zgodnie z klauzulą RODO).

ORGANIZATOR

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  1. Kard. S. Wyszyńskiego 30

26-700 Zwoleń

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,

  1. b) kategoria wiekowa,
    c) adres e-mail
  2. d) telefon kontaktowy

 

ODBIORCY DANYCH
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 

INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania danych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych,
e)wniesienia sprzeciwu,
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

INFORMACJE O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu ,,MOJA KOLĘDA”

 

           Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego       Podpis
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

Oświadczenie