Trzecia niedziela adwentu, którą dziś przeżywamy to niedziela radości. Cieszymy się z tego, ze już niedługo będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. Przykładem tej radości niech będzie pewna historia, którą przeżył św. Filip Nereusz. Kiedyś do Ojca Świętego doszła wiadomość, że pewna zakonnica dokonuje cudów. Św. Filip miał to sprawdzić. Przybył do zakonu i poprosił o spotkanie z siostrą. Kiedy przyszła, zdjął zabłocone buty, podsunął siostrze i poprosił, żeby je wyczyściła. Zdenerwowana siostra zaskrzeczała wyniośle i wyszła. Filip ubrał buty i uznał misję za zakończoną. Papieżowi powiedział: „Niech Wasza Świątobliwość nie wierzy tym plotkom. Gdzie nie ma pokory, nie może być cudów”.

Dzisiaj wielu ludzi ciągle narzeka: bo z klasówki dostałem jedynkę, bo mam za małe kieszonkowe, bo mam pecha, bo coś mi znowu nie wyszło… Niektórzy nigdy z niczego nie potrafią się ucieszyć. A radość jest bardzo ważna. Ona pomaga nam lepiej żyć.

Cały czas trwamy w Roku Wiary. Rozważamy dziś kolejne słowa z treści wyznania wiary. Skupiamy się na słowach : „Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego Pana naszego”

Jako ludzie wierzący wyznajemy, że: Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem. Bóg posłał Go i namaścił swoim Duchem. On jest Wybawicielem, którego Bóg obiecał swojemu ludowi i wszystkim narodom. On wybawi swój lud od jego grzechów.

Imię Jezus (skrót imienia Jehoszua, Jozue) byto w Izraelu rozpowszechnione. Oznacza ono: Bóg (Jahwe) zbawia. Jezus wypełnia to, co mówi Jego imię: Jest Wybawcą, który przynosi nam zbawienie. Dlatego nazywamy Go Odkupicielem i Zbawicielem.

Chrystus: Greckie stówo odpowiadające hebrajskiemu „Mesjasz”, „Namaszczony”, „Pomazaniec”. Jest to tytuł, który nosili królowie Izraela. Byli oni, podobnie jak kapłani, namaszczani olejem przy wprowadzeniu ich w urząd. Było to znakiem, że mogą działać w imię Boże. Kiedy Izraelici mówią o „Pomazańcu”, „Mesjaszu”, mają na myśli króla, który – w imieniu Boga i pod Jego opieką – uwolni naród spod panowania Rzymian i będzie panował na tronie Dawida w Jerozolimie. Chrześcijanie wyznają Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, Syna Bożego. W którym sakramencie zostajemy namaszczeni olejem (Krzyżma świętego) i w ten sposób przynależymy do wspólnoty Jezusa Chrystusa?

„Jezus jest Panem…” – te słowa często śpiewają młodzi pielgrzymi wędrujący na Jasną Górę. Tę samą prawdę wyznajemy w składzie apostolskim: „Wierzę… w Jezusa Chrystusa, Pana naszego…”. Co to znaczy wierzyć w Pana naszego? Co oznacza słowo „pan”?

Słowo „pan” posiada w polskiej kulturze przynajmniej podwójną wymowę. Pierwszą nazwałbym znaczeniem historycznym. Ten, który posiadał odpowiedni status majątkowy, (człowiek bogaty), a jeszcze bardziej, który należał do określonej, warstwy społecznej, miał prawo do tytułu: „pan”. Drugie znaczenie, współcześnie niemal powszechne, używane jest jako forma grzecznościowa. Na określenie Pana Jezusa używano w Biblii słowa greckiego Kyrios (hebr. Adonai) – odpowiednik polskiego określenia «Pan». Słowo to było terminem biblijnym, stosowanym w tekstach Nowego Testamentu do wyrażania prawdy o Boskiej godności Jezusa Chrystusa, jako Syna Człowieczego i Syna Bożego. Zwracanie się do Jezusa jako do Pana-Kyriosa było praktyką już w Kościele apostolskim. Tytuł: „Jezus jest Panem” określa przede wszystkim postawę ludzi wobec Boga. Człowiek, wyznając wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, uznaje samego siebie za sługę Bożego, który o własnych siłach nie może osiągnąć. Tytuł ten pokazuje nam, także że jedynym naszym Panem jest Jezus i nie ma innego. Kto służy Panu Jezusowi, ten nie może być jednocześnie sługą innych „panów” (np. telewizji, Internetu, gier komputerowych itp.).

Powróćmy jeszcze na chwile do tematu radości, bo Jezus Chrystus Syn Boży, który jest naszym Panem, zachęca nas do niej. Członkowie Ruchu Światło – Życie (oazy) używają często zwrotu : „chcę służyć z radością”. I my gdy mamy coś wykonać dla Boga naszego Pana i dla drugiego człowieka czyńmy to z radością. Na koniec powtórzmy słowa świętego Pawła z dzisiejszego drugiego czytania; „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się”! Na koniec możliwość zaśpiewania pieśni Jezus jest Panem.